ETUSIVULLE YHTEYSTIEDOT PALAUTETTA
 
  historia  
  toveripäivät  
  jäsenyys  
  johtokunta  
  säännöt  
  linkkejä  
  kuvagalleria  
 
 
   
     
  Liiton puheenjohtaja vaihtuu
26.03.2017 17:11
 
  Hyvät Toverit! Minulla on ollut...
lue lisää
 
     
  Toveripäivät Työväen Akatemiassa 25.3.2017
23.03.2017 21:22
 
  Toveripäivät tulevat taas, tuttuun...
lue lisää
 
     
  Toveriliiton nettisivut ja sähköpostit toimivat jälleen
23.03.2017 21:20
 
  Toveriliiton nettisivujen ja...
lue lisää
 
     
  Toveripäivien kuulumisia
24.03.2016 00:06
 
  Toveriliiton perinteiostä vuosijuhlaa...
lue lisää
 
     
  Toveripäivät 19.3.2016
29.02.2016 23:06
 
  Tervetuloa Toveripäiville Työväen...
lue lisää
 
     
TYÖVÄEN AKATEMIAN TOVERILIITTO RY
SÄÄNNÖT
Säännöt pdf -muodossa

1

Yhdistyksen nimi on Työväen Akatemian Toveriliitto ry ja sen kotipaikka on Kauniaisten kaupunki.

2

Liiton tarkoituksena on olla yhdyssiteenä Työväen Akatemian eri vuosikurssien oppilaiden, opettajien, akatemialaisten perustamien kerhojen ja liittoon yhtyneiden kannatusjäsenten välillä sekä myös näiden ja Työväen Akatemian välillä, sekä edistää Akatemian aatteellisia pyrkimyksiä.
3

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto:

1) järjestää esitelmä- ja luentotilaisuuksia, juhlia ja illanviettoja sekä joka vuosi toveripäivät;

2) harjoittaa julkaisutoimintaa;

3) myöntää akatemian oppilaille apurahoja liiton varoista johtokunnan päätöksen mukaan;

4) järjestää liiton jäsenten opinto- ja virkistysmatkoja;

5) edistää akatemialaisten opintoharrastuksia;

6) järjestää muuta samantapaista toimintaa hankittuaan tarvittaessa asianomaisen luvan; sekä

7) harjoittaa yhteistoimintaa sopiviksi katsottujen tahojen kanssa
4

Toimintansa rahoittamiseksi liitto voi tuottaa ja myydä jäsenmateriaalia sekä järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Liitolle mahdollisesti lahjoituksilla, testamenteilla tai muilla näihin verrattavilla tavoilla annettuja varoja käytetään sääntöjen kohdassa 3 määriteltyyn liiton toimintaan.
5

Liiton pysyvä jäsen on Työväen Akatemian tai Humanistisen ammattikorkeakoulun Kauniaisten koulutusyksikön nykyinen tai entinen opiskelija, opettaja tai muuhun henkilökuntaan kuuluva, jonka johtokunta hyväksyy, kun hän on suorittanut vuosikokouksessa määrätyn jäsenmaksun. Kannatusjäseneksi pääsee jokainen yksityinen henkilö, järjestö tai yhtymä, jonka liiton johtokunta hyväksyy ja joka suorittaa vuosikokouksessa määrätyn kannatusjäsenmaksun.

Kannatusjäsenellä tai kannatusyhdistyksen edustajalla on liiton kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.
6

Liiton asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja neljästä (4) yhdeksään (9) jäsentä, jotka valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan siten, että vuosittain puolet on erovuorossa. Työväen Akatemian oppilaskunta voi lähettää edustajansa liiton johtokunnan kokoukseen. Oppilaskunnan edustajalla on kokouksessa puheoikeus.

Johtokunta valitsee keskuudestaan liiton varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Johtokunta on päätösvaltainen vähintään puolen johtokunnan, mukaan luettuna puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, ollessa saapuvilla. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, jota puheenjohtaja kannattaa, paitsi vaaleissa, joissa arpa ratkaisee. Johtokunta voi pitää kokouksensa sähköpostitse, jos kaikki johtokunnan jäsenet siihen suostuvat.

Johtokunnan tehtävänä on huolehtia kohdassa 3 mainittujen asioiden toteuttamisesta, sekä valmistella asioita liiton kokouksissa käsiteltäviksi ja huolehtia kokousten päätösten toimeenpanosta.

Liiton nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa tai sen henkilön kanssa, jonka johtokunta erikseen määrää.

7

Liiton toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.
8

Päätäntävalta liiton asioissa on liiton kokouksilla. Vuosikokous pidetään joka vuosi huhtikuun loppuun mennessä. Muita kokouksia pidetään milloin johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään yksi kymmenesosa (1/10) liiton äänioikeutetuista jäsenistä sitä pyytää johtokunnalta kirjallisesti saman asian käsittelemistä varten.

Johtokunta voi päättää liiton irtaimen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta tai kiinnittämisestä.

9

Vuosikokouksissa keskustellaan ja päätetään seuraavista asioista:

1) esitetään toiminta- ja tilikertomukset;

2) luetaan toiminnantarkastajan lausunto ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle päättyneeltä tilivuodelta;

3) päätetään toimintasuunnitelma ja talousarvio

4) valitaan joka toinen vuosi puheenjohtaja ja valitaan vuosittain johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle;

5) valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja;

6) päätetään ilmoitusten julkaisemisesta;

7) päätetään jäsenmaksun suuruudesta;

8) käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat.

Vuosikokouksesta ilmoitetaan vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta vuosikokouksen määräämissä sanomalehdissä; muista kokouksista ilmoitetaan vähintään seitsemän (7) päivää aikaisemmin samoin vuosikokouksen määräämissä lehdissä.

Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, paitsi lippuäänestyksessä, jossa ratkaisee arpa. Vaalit toimitetaan lippuäänestyksellä, ellei kokous yksimielisesti päätä toisin.

10

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa liiton kokouksessa, jos kokouskutsussa on asia mainittu ja muutoksen puolesta annetaan vähintään ¾ annetuista äänistä.
11

Liitto puretaan, jos kahdessa peräkkäisessä, vähintään kahden viikon väliajoin pidetyssä kokouksessa purkamista kannattaa ¾ kokouksessa annetuista äänistä.

Liiton purkautuessa tai sen tultua lakkautetuksi liiton varat luovutetaan liiton tarkoituksen edistämiseen.
12

Niissä kohdin, joista näissä säännöissä ei ole määräystä, noudatetaan yhdistyslain määräyksiä.